Trwa otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pn.  Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie osób w  podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2018 roku  na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”. Realizacja ww. zadania publicznego nastąpi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Na powyższy cel przeznaczono  środki finansowe w kwocie 63.720,00 zł.
Termin składanie ofert: 28 grudnia 2017 r. do godz. 11:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu przedstawiają:
Zarządzenie Nr 405.1281.2017 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „wspieranie osób  w  podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”  – 2018 rok  na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”

POBIERZ WZÓR OFERTY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR UMOWY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

%foto UMDT  %foto UMDT
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

%foto UMDT  %foto UMDT