Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2020 rok”. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 18 listopada 2019 r.

  • pisemnie na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/,
  • pocztą elektroniczną na adres: umdt@dabrowatar.pl,

za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  05 listopada 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 listopada 2019 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, jak również profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Projekt uchwały oraz formularz do konsultacji na stronie BIP urzędu:
https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1682079,burmistrz-dabrowy-tarnowskiej-informuje-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-gminnego-programu-prof.html