Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska. Konsultacje, które potrwają do 15 sierpnia 2023 roku.
Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 oraz art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 ( Dz. U. 2022 poz. 1079 ), art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. ( Dz. U. UE.L. 2021.231.159 ), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

Strategia_SAT_ZIT_projekt_10.07.2023_konsultacje Pobierz

prognoza_oos_ZIT_Tarnow_v2 Pobierz

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii ZIT z wykorzystaniem formularza uwag.

Formularz-konsultacji-ZIT-SAT Pobierz

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii ZIT może złożyć każdy, w terminie do 15 sierpnia 2023 r. z wykorzystaniem:

  • formularza uwag w pliku WORD poprzez pocztę elektroniczną na adres: strategia@aglomeracja.tarnow.pl, lub
  • wydrukowanego formularza uwag przesłanego drogą pocztową na adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2

Ze względu na efektywność procesu rozpatrywania uwag prosimy w miarę możliwości o przekazywanie uwag w formie cyfrowej (formularz w pliku WORD).

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Dodatkowe pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzonych konsultacji prosimy kierować na adres: strategia@aglomeracja.tarnow.pl lub pod numer telefonu +48 734 738 083 .

loga ue 1024x95 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska