Od 23 listopada 2020 roku do 01 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
W powyższym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny czeka na Państwa uwagi i opinie do powyższego projektu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024 jest realizacją tej ustawy.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności, dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024. od mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz od organizacji pozarządowych i i innych podmiotów wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań.

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie przewiduje się spotkania z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przyjęto następujące formy konsultacji społecznej: zbieranie pisemnych uwag, opinii, wniosków i propozycji od mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska:
1) bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny ul. Kościuszki 15a. 33-200 Dąbrowa Tarnowska pokój nr 18 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności z uwagi na COVID 19
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny ul. Kościuszki 15a. 33-200 Dąbrowa Tarnowska
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny: sekretariat@mopsiwr.pl

załączniki
Lp Nazwa Wielkość
1. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2021-2024 [PDF] 516.36 [KB]
2. Zarządzenie Nr 302.706.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19.11.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 [PDF] 180.74 [KB]
3. Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 [PDF] 100.58 [KB]
4. Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024- wersja edytowalna [ODT] 21.56 [KB]
5. Klauzula informacyjna [PDF] 60.18 [KB]

logo MOPSiWR Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024