Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dotyczące konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programy Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
Niniejszy Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2022-2024, zwany dalej Programem jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego w gminie Dąbrowa Tarnowska od 2016r. i powstał w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zakłada w szczególności wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka lub jego powrotu do rodziny naturalnej. Skuteczna pomoc dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu ról opiekuńczo wychowawczych, jak i skuteczna ochrona dzieci może być osiągnięta poprzez współpracę przedstawicieli instytucji, które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną. Działania pomocowe na poziomie gminy polegają na udzielaniu rodzinie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami tak, aby w efekcie nie doszło do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a jeżeli dojdzie do tego rodzaju interwencji, do stworzenia takich warunków w funkcjonowaniu rodziców dziecka, aby możliwy był powrót dziecka pod opiekę rodziny biologicznej.

Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia Nr 243.990.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.10.2021 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska zapraszam do konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu.

Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 16 listopada 2021 roku.

Forma konsultacji:

Uwagi należy składać na formularzu konsultacji społecznych udostępnionym na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także ogłoszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, a także na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wypełniony formularz należy w terminie do dnia 16 listopada 2021 r. przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl ub dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, wypełniony formularz konsultacji społecznych można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do budynku MOPSiWR.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
  2. Zarządzenie Nr 243.990.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
  3. Formularz konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Dąbrowa Tarnowska.
  4. Klauzula informacyjna.