Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.’’.

Uwagi i propozycje do przedmiotowego projektu Programu współpracy na 2022 rok należy składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie do dnia 30 września 2021 r.

  • bezpośrednio na adres poczty elektronicznej urzędu: umdt@dabrowatar.pl.
  • oraz w formie papierowej na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/.

Forma Konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 września 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30 września 2021 r.

Projekt Programu współpracy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

FORMULARZ KONSULTACJI

Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.