Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz.1327) w zw. z § 6 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Nr XLIV/459/10 z dnia 5 listopada 2010r. /Dz. Urz.Woj.Małop. Nr 652, poz. 5410/ Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.’’ w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Uwagi i propozycje do przedmiotowego projektu Programu współpracy na 2023 rok należy składać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie do dnia 05 października 2022 r.

  • bezpośrednio na adres poczty elektronicznej urzędu: umdt@dabrowatar.pl.
  • oraz w formie papierowej na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej-Dziennik Podawczy-parter /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/;

Forma Konsultacji:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2022r.

Termin zakończenia konsultacji: 05 października 2022r.

Projekt Programu współpracy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Projekt uchwały
Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Formularz konsultacji
Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Klauzula informacyjna
Word ico Konsultacje społeczne w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.