Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje, iż od 1 września 2017 r. obowiązuje wersja 1.0 „Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1″.
Wpłaty na fundusze promocji są. naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów
і usług: świnie żywe, bydło і cielęta żywe, kопіє żywe, owce żywe, zboża, owoce і warzywa,
drób żywy, ryby. 

Do naliczania, pobierania і przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani się:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów і usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów і usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność gospodarczą. w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów і usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupuj owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają. owoce і warzywa;
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów і usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

 W/w przedsiębiorcy zobowiązani są. do składania Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno- Spożywczych FPZ_f1 do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeni kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorcy powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Przedsiębiorcy z woj. małopolskiego składają deklaracje na adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie
Mogilska 104 31- 546 Kraków

Ponadto informujemy, iż uczestnicy funduszy promocji zobowiązani są do uzyskania wpisu do ewidencji przedsiębiorco (EP), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853). Wpis do Ewidencji Producentów uzyskuje si$ poprzez złożenie Wniosku o wpis do ewidencji producentów do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji і Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na adres przedsiębiorcy.