Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”.

Zgodnie z regulaminem konkursu finansowane będą zadania znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do kultury oraz aktywizację środowiska osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich udziału w obiegu kulturalnym.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 150 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 23:59
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16:00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną, złożoną wcześniej w generatorze) wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP.