W okresie od 6 do 21 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn z Powiatu Dąbrowskiego urodzonych w 2001 roku oraz innych osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w myśl obowiązujących przepisów.
Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracować będzie w tych dniach w godz. 8:00 – 14:00 w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy – II piętro, pok. 22).

Na podstawie art. 32 ust. 8 w związku z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1699 i 2182 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (tj. z 2017 r. poz. 1980) wzywa się do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej :

 1. mężczyzn urodzonych w roku 2001;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999–2000, które:
  1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej ma obowiązek przedstawić:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia.

W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed komisją w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest o tym powiadomić burmistrza lub wójta najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana do stawienia się. Powinna dołączyć jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny swojej nieobecności oraz ustalić inny termin.

Na osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny lub przymusowe doprowadzenie przed komisję przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim lub nie przedstawią wymaganych dokumentów podlegają – w myśl artykułu 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Kwalifikacja wojskowa kobiet: 6 luty 2020 r.

Harmonogram stawiennictwa się mężczyzn
z terenu Powiatu Dąbrowskiego do kwalifikacji wojskowej:

 • Gmina Radgoszcz – 7-10 luty 2020 r.
 • Gmina Gręboszów – 10 luty 2020 r.
 • Gmina Dąbrowa Tarnowska – 11-14 luty 2020 r.
 • Gmina Bolesław – 17 luty 2020 r.
 • Gmina Mędrzechów – 17 luty 2020 r.
 • Gmina Szczucin – 18-19 luty 2020 r.
 • Gmina Olesno – 20 luty 2020 r.

 Dzień rezerwowy kwalifikacja wojskowej: 21 luty 2020 r.