W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyła się LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołana na wniosek Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Sesję prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na sesji Rada podjęła uchwałę:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

2) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Dąbrowa Tarnowska,

3) zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

4) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Zmiana w/w uchwał nastąpiła w związku ze zmianą przepisów w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, w szczególności w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. uchwały Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Podjętymi uchwałami wprowadzono zmiany, w konsekwencji których uległo podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające osoby do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, z 150% na 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023 r., w związku otrzymaniem kwoty 9.000 zł tzw. dodatku węglowego (sprawy niezakończone w 2022 r.), oraz uruchomieniem niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych otrzymanych w ramach programu „Erasmus” i Małopolska Tarcza Antykryzysowa (MTA) – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Z treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:

Izabela Pintatara-Twardy

Insp. ds. Rady Miejskiej

w Dąbrowie Tarnowskiej