W dniu 31 marca 2023 r. odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.

Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 rok, które w głównej mierze dotyczyły; zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 250 000 zł – jest to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012„ w Dąbrowie Tarnowskiej, o kwotę 50 000 zł. – jest to dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy na dostosowanie budynku Centrum Kulturalno-Społecznego w Laskówce Chorąskiej do potrzeb uchodźców z Ukrainy; zmniejszenia dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 123 162 zł., zwiększenia wydatków budżetowych m.in. o kwotę 40 000 zł – na opracowanie projektu budowy chodnika w obrębie przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 975 ul. Żabieńska w Dąbrowie Tarnowskiej, 56 018 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gruszów Wielki oraz na budowę budynku garażowego dla samochodu OSP w Żelazówce IV etap, o kwotę 28 769, 28 zł, jako wkład własny Gminy na realizację projektu unijnego ERAZMUS+, którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, o kwotę 500 000 zł. na koszty związane z modernizacją kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012„ w Dąbrowie Tarnowskiej. Zmiana uchwały budżetowej spowodowała także konieczność zaktualizowania treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2023 – 2029 wynikającej z ustawowego obowiązku osiągnięcia właściwego stopnia korelacji treści tych
uchwał.

Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, a także uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody tj. dębu szypułkowego na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej, który został złamany wskutek silnego porywu wiatru w ubiegłym roku.

Rada podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu

Po przyjęciu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2023-2027 radni podjęli szereg innych uchwał majątkowych dotyczących:

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek nr 784, 782/8, 786/3 położonych w Gruszowie Wielkim,

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek nr 336/1, 464/1, 466/5, 471/5,

472/1, 473/1, 483/2, 495/1 położonych w Laskówce Chorąskiej,

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – udziału 6/11 części działek nr 619/7 i 619/11 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda,

– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyrażenia zgody na udzielanie 55% bonifikaty od ustalonej ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

Na tej sesji Rada zapoznała się z dokumentami takimi, jak:

1. Analiza ekonomiczna funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych i dotowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska za rok 2022.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych za rok 2022.

3. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2022 r.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2022 – 2024 za rok 2022.

5. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dąbrowy Tarnowskiej na lata 2021 – 2027.

Zgodnie z porządkiem obrad Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedli w Dąbrowie Tarnowskiej złożyli sprawozdania ze swojej działalności za 2022 r. Sprawozdanie z działalności Rady oraz Komisji za ubiegły rok zostało również złożone przez Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji. W ubiegłym roku odbyło się 13 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 108 uchwał, w tym 43 uchwały stanowiące prawo miejscowe. Na sesjach radni zgłaszali wnioski i interpelacje – w 2022 r. zarejestrowano 47 pism. Radni pracowali także na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz klubach. W 2022 r. odbyło się łącznie 35 posiedzeń komisji, w tym posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów.

W końcowej części obrad Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść listu otwartego mieszkańców sołectwa Wielopole (Gmina Olesno) skierowanego do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz do Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka w sprawie wstrzymania inwestycji: „Instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych w Wielopolu”, oraz „Budowy punktu produkcji substratu organicznego na terenie dz. nr 4/7 obręb Wielopole, gmina Olesno, powiat dąbrowski.” Później delegacja na czele z Mariolą Majocha – sołtysem sołectwa Wielopole wyraziła swój kategoryczny sprzeciw w sprawie budowy w/w inwestycji, uzyskując poparcie ze strony wszystkich radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy zobowiązali się m.in. do podjęcia na najbliższej sesji rezolucji w tej sprawie.

Podobne stanowisko, Radni zajęli w sprawie apelu Wojewody Małopolskiego do samorządowców o podjęcie specjalnych uchwał w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Z  treścią w/w uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej