W dniu 24 maja 2023 r. odbyła się LVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.

Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2023 rok, które w głównej mierze dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych m.in. o kwotę 200 000 zł, – jest to zwrot podatku VAT za wykonane inwestycje w 2022 r. związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, o kwotę 114 514 zł, – jest to zwiększenie subwencji równoważącej dla Gminy na 2023 r., o kwotę 446 085 zł, – jest to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę 182 570 zł. – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa w ramach zadania „Montaż atrakcji na obiekcie sportowo-rekreacyjnym kompleksu wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej.” a także zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 967 204 zł., stanowiącej zwiększenie dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, o kwotę 730 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Żelazówce oraz montaż atrakcji na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Zmiana uchwały budżetowej spowodowała także konieczność zaktualizowania treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2023 – 2029 wynikającej z ustawowego obowiązku osiągnięcia właściwego stopnia korelacji treści tych uchwał.

Ponadto, Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz uchwałę w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Dąbrowa Tarnowska w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu.

Rada podjęła także uchwały odnośnie spraw majątkowych dotyczących:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – działki Nr 54/11 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – działki Nr 59/23 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Dąbrowa,

3) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej,

4) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Jana w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym na sesji w dniu 31 marca br. Rada podjęła uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II, a także uchwałę w sprawie wezwania Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do podjęcia działań w związku z planowaną budową instalacji do produkcji alkoholu etylowego o wydajności 1000 l/h wraz z kotłownią paliw alternatywnych na terenie Gminy Olesno.

Na tej sesji Rada omówiła „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2022” oraz „Ocenę zasobów pomocy społecznej.”

W końcowej części obrad Burmistrz Krzysztof Kaczmarski udzielał odpowiedzi na skierowane do niego wcześniej zapytania radnych dotyczące bieżących spraw mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Z  treścią ww. uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej

df025dc3 18bb 48a7 a159 37e8a0c563cf1 LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 7893db67 f8c9 43a4 8c13 8bf8d85a76c7 LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ