Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej z zadowoleniem przyjęli informacje o wznowieniu prac przy budowie obwodnicy. Już od kilku dni widać, że prowadzone są prace przygotowawcze. Nowym wykonawcą jest konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Biuro budowy mieści się przy ul. Oleśnickiej 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie właściciele gruntów sąsiadujących z obszarem budowy mogą uzyskiwać wszelkie potrzebne informacje.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej będzie przebiegała po zachodniej części miasta, a jej długość wynosić będzie 7 kilometrów. Jej początek usytuowany będzie na pograniczu miasta z Gruszowem Małym, a w dalsza część przebiegać będzie wzdłuż granicy z gminą Olesno, by zakończyć się za stacją paliw przed Żelazówką. Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy, która miała miejsce 10 lipca br. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

%foto UMDT  %foto UMDT

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:
– budowę nowego odcinka jedno-jezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
– wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
– budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
– wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
– budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
– budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
– wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
– budowę lub przebudowę chodników,
– oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
– opracowanie dokumentacji powykonawczej,
– uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

%foto UMDT  %foto UMDT

Wykonawca informuje, że z dniem 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty budowlane w ramach zawartego niedawno kontraktu.

%foto UMDT  %foto UMDT