Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż rozpoczął się nabór do II EDYCJI projektu “Droga do sukcesu” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska poprzez aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.
Grupą docelową projektu jest 60 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej spełniających następujące kryteria:

  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  2. zamieszkujące na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska
  3. wyrażające zgodę na udział w projekcie
  4. osoby z niepełnosprawnością
  5. będące klientami MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
  6. osoby pozostające bez zatrudniona ( bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 7. rolnicy posiadający status osoby bezrobotnej

W 2019 rok do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób (kobiet i mężczyzn).

W ramach ścieżki reintegracji będzie wykorzystany katalog instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym i zawodowym w postaci m.in.: treningów, warsztatów, indywidualnych konsultacji ze specjalistami (psychologiem, prawnikiem, specjalistą ds. wykluczenia cyfrowego), szkoleń/kursów zawodowych, indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, trzymiesięcznych staży zawodowych poprzedzonych badaniami lekarskimi. Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb osób uczestniczących w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE!!!

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 19 WRZEŚNIA 2019 roku

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w Biurze Projektu :
MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej
w godzinach 8.00 – 16.00
oraz pod numerem telefonu 14 657 83 83

logo kolor Nabór do II EDYCJI projektu Droga do sukcesu