W oparciu o § 3 Regulaminu organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Uchwały Nr XXX/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanego Regulaminu do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska wchodzi 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata, na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać tylko jednego kandydata.

Wybór członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe następuje w drodze losowania zgodnie z procedurą wskazaną w § 5 ust. 7 Regulaminu.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska, w BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Formularz zgłoszenia Kandydata wraz z oświadczeniem do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego podpisany przez kandydata oraz osoby uprawnione do  reprezentowania organizacji trzeba dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 33-200 Dąbrowa Tarnowska do dnia 19.05.2022r. do godz. 15.30.

Zgłoszenie kandydata następuje przez złożenie wypełnionych i podpisanych formularzy w zamkniętej kopercie:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska”;
  • lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem „Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.

Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe powołuje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt 2 Uchwały.

Zgłoszenie niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszenia
Word ico Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Oświadczenie kandydata

Word ico Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska