Ogłaszamy nabór projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska. Potrzeba dokonania aktualizacji programu wynika z raportu z przeprowadzonej ewaluacji śródokresowej Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska.  

Istotą aktualizacji całego dokumentu, w tym listy projektów rewitalizacyjnych jest także nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 -2027 (FEM). W ramach FEM 2021-2027 wskazane zostały zasady i wytyczne realizacji przedsięwzięć i projektów w ramach gminnego programu rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami w/w wytycznych działania rewitalizacyjne będą prowadzone na podstawie strategii IIT (Innych Instrumentów Terytorialnych). Funkcję strategii pełnić będą gminne programy rewitalizacji przygotowane na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z art. 29 rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.).

W ramach GPR jako IIT:

  • przewiduje się prowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej,
    gospodarczej i przestrzennej obszarów zdegradowanych objętych rewitalizacją, w
    oparciu o GPR;
  • podejmowane interwencje prowadzić będą do zmniejszenia nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym na poziomie lokalnym i ponadlokalnym oraz przestrzennej koncentracji problemów rozwojowych, w zdegradowanych fragmentach miast;
  • wspierane będą przedsięwzięcia kompleksowe rozumiane są jako zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przy aktywnym udziale interesariuszy rewitalizacji.

Wspierane będą w szczególności:

  • Infrastruktura kultury:

rozwój m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, w tym wyposażenie w nowe technologie.

– dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego.

  • Ochrona i opieka nad zabytkami:

– wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem, umożliwiających zachowanie dotychczasowych lub nadanie nowych funkcji zabytków. Objęte wsparciem zabytki, będą mogły pełnić funkcje w szczególności kulturalne, edukacyjne.

  • Oferta turystyczna

rozwój szlaków turystycznych oraz tworzenie produktów turystycznych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej.

W związku z przeprowadzonymi badaniami diagnostycznymi skupiającymi się na delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także biorąc pod uwagę dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie ulega zmianie wyznaczony na podstawie Uchwały Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku obszar rewitalizacji. Zgodnie z powyższym wskazuję się cztery podobszary rewitalizacji: podobszar Nieczajna, Podobszar Morzychna, Podobszar Okolice Osiedla Kościuszki oraz Podobszar Centrum miasta.

Mając na uwadze powyższe kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest zaktualizowanie i określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji: podobszar Nieczajna, Podobszar Morzychna, Podobszar Okolice Osiedla Kościuszki oraz Podobszar Centrum miasta. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_dabrowa_tarnowska. lub przesyłając wypełniony formularz (Załącznik 1) bezpośrednio na adres email: izp@dabrowatar.pl
Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie/w złączniku

Podobszary rewitalizacji.pdf

Podsumowanie diagnozy.pdf