Na podstawie art. 15 ust.2 a i 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p.zm) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu).

W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:

  • powinien wykazywać się dobrą znajomością sektora pozarządowego;
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3;
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji konkursowej będzie:

  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  • przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 31 stycznia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej ,Rynek 34 pok. Nr 20. /zgłoszenie na załączonym formularzu podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej/.

Spośród złożonych zgłoszeń Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej dokona wyboru  dwóch przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów.

Wybrani członkowie Komisji będą informowani o tym fakcie telefonicznie.

Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji   pozarządowych , w przypadku gdy:

  • żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
  • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
Word ico Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018