W czwartek 27 czerwca 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek oświatowych. Głównym celem spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Spotkanie prowadzili: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i żłobka przedstawili najważniejsze działania i sukcesy jednostek w roku szkolnym 2018/2019. We wszystkich jednostkach odbywało się wiele ciekawych zajęć, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez, wycieczek edukacyjnych, dzięki którym realizowane były programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

W przedszkolach publicznych na terenie miasta realizowany był projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany z Funduszy Europejskich. W ramach projektu m. in.: w Przedszkolu Publicznym nr 2 zainstalowano windę dla dzieci niepełnosprawnych, zakupiono wiele pomocy naukowych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zorganizowano zajęcia dodatkowe z terapii sensorycznej, tyflopedagogiki, rehabilitacji ruchowej, bajkoterapii, treningu umiejętności społecznych; nauczyciele podnieśli jakość edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie kompetencji: studia podyplomowe z pedagogiki sensorycznej, kursy z muzykoterapii i terapii ręki, integracji sensorycznej.

IMG 20190627 081341 Narada kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z terenu gminy

W związku z udziałem Gminy Dąbrowa Tarnowska w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego do bibliotek szkolnych zakupiono 4249 książek na kwotę 65 000 zł (w tym 13 000 zł z ze środków własnych gminy).
Gmina przystąpiła także do programu „Aktywna tablica” dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego. W ramach programu w szkole w Nieczajnie Górnej oraz w Gruszowie Wielkim zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny na kwotę 35 000 zł, w tym ze środków własnych gminy 7 000 zł.

Gmina przystąpiła również do projektu „Szkolny Klub Sportowy 2019” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dzięki któremu młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach sportowych.

W ramach programu „Maluch+” 2019 współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego Samorządowy Żłobek  otrzymał na bieżącą działalność dofinansowanie w wysokości 43 200 zł. W ramach bieżącej działalności zapewniono dzieciom opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną poprzez m. in. różnorodne zajęcia plastyczne, techniczne, elementy języka angielskiego i włoskiego, realizację programów (np. „Dzieciństwo bez przemocy”, „Wczesna interwencja psychologiczna”), organizację Dnia Rodzinnego w Centrum Polonii w Brniu oraz innych uroczystości (np. W krainie baśni i bajki, Powitanie wiosny).

IMG 20190627 081425 Narada kadry kierowniczej szkół i przedszkoli z terenu gminy

Dyrektorzy we współpracy z organem prowadzącym sukcesywnie poprawiają warunki w swoich placówkach. W wielu z nich pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne.
Podczas narady Burmistrz Krzysztof Kaczmarski omówił stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów wypłacone w 2019 r. w wysokości  306 300 zł, w tym ze środków własnych gminy 30 568 zł. Łącznie wypłacono 423 stypendia i 1 zasiłek szkolny.

W ramach wolnych wniosków omówiono plany remontowe placówek na wakacje oraz potrzeby poszczególnych jednostek.