Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informują, że od dnia 2 stycznia 2017 r. obowiązują nowe godziny przyjęć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Punkt pomocy prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej zlokalizowany jest przy ul. Szpitalnej 1 w budynku byłego „Hotelu pielęgniarek”. Telefon kontaktowy – 14 657 80 50.  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu dąbrowskiego zapewnia ją samorząd powiatowy.

Harmonogram godzin przyjęć w punkcie pomocy prawnej przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

w okresie od 01.01.2017r. do 28.02.2017r.
poniedziałek:                    od 14.00 do 18.00
wtorek:                               od 14.00 do 18.00
w okresie od 01.03.2017r. do 30.06.2017r.
poniedziałek:                    od 9.00 do 13.00
wtorek:                               od 9.00 do 13.00
w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
środa:                                  od 8.00 do 12.00
czwartek:                            od 8.00 do 12.00
piątek:                                 od 8.00 do 12.00
w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.
poniedziałek:                    od 8.00 do 12.00
wtorek:                               od 8.00 do 12.00
w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.
środa:                                  od 14.00 do 18.00
czwartek                              od 14.00 do 18.00
piątek:                                 od 14.00 do 18.00
w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.
środa:                                  od 9.00 do 13.0
czwartek:                            od 9.00 do 13.00
piątek:                                 od 9.00 do 13.00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może korzystać, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) osoba fizyczna:

  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 1863), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, 1203), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  • która jest w ciąży.

Wykorzystano informacje Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

LOG 7f0f9717 Nieodpłatna pomoc prawna w Dąbrowie Tarnowskiej