Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli.

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny zgodnie a art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Gminy na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba), ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ewidencji aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ww. ustawy.

Prosimy, by właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków dokonali tego niezwłocznie. Do zgłoszenia należy dołączyć:

– umowę na odbiór nieczystości ciekłych,

– rachunki (faktury) oraz karty odbioru odpadów,

– rachunki potwierdzające zużycie wody.

Wyżej wymienione dokumenty mają potwierdzać zużycie w 2023 roku.

Zgłoszenia należy dokonać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (pokój 17). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 644 21 18. Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie lub ze strony.

PDF ICO1 Obowiązek zgłoszenia szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                          zgłoszenie