Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kubelki pasek <cent /><b>Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat<br>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</center></b>

HARMONOGRAMY na 2023 r.

Harmonogramy w ciągu roku mogą ulec zmianie.

Odpady należy wystawić w dzień wywozu zgodnie z poniższymi harmonogramami

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,
że od stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, specjalny rachunek pomocniczy dla Mieszkańców na
“Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.


Nr tego rachunku to:
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.

 WAŻNE! Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   

ULICE DĄBROWY TARNOWSKIEJ

ul. Akacjowa, ul. Aleje Wolności, ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bojki, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Hallera, ul. Jana, ul. B. Joselewicza,
ul. Jagiellońska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kukiela, ul. Kwiatowa, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Lotników Halifaxa, ul. 1 Maja, ul.  Mała, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecałaul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiegoul. Piłsudskiego, ul. Plater, ul. Polna, ul. Popiełuszki, ul. Poprzeczna, ul. Ręgorowicza, ul. Różana, ul. Rynek, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul.  Spadowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szarwarskaul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Ulinówul. Warzywna, ul. Warszawska, ul. Wieniawskiego, ul. Witosa, ul. Wyszyńskiego, ul. Zacisze, ul. Zagumnieul. Zakrzewskiegoul. Zamkowa, ul. Zaręby,
ul. Zazamcze, ul. Zielona, ul. Żabieńska

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   

BLOKI I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Jagiellońska 1B, 2, 4, 11. Jana 2. Graniczna 6. Szarwarska 1A, Zazamcze 1A, 2, 4, 6, 8, 10, 14. Daszyńskiego 3, Os. Kościuszki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kościuszki 14A, Os. Westerplatte 1 – 10, Wyszyńskiego 2, 3 ,5. Sikorskiego 1, 2. Spadowa 6, Oleśnicka 17 C – 17

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****  
SOŁECTWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Brnik, Gruszów Mały, Gruszów WielkiLaskówka ChorąskaLipiny, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Morzychna, Smęgorzów, SutkówSzarwark, Żelazówka

kubelki pasek <cent /><b>Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat<br>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</center></b>

WYSOKOŚCI OPŁAT

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości  27,00 zł.  miesięcznie na jednego mieszkańca.

§ 3.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki opłat, o których mowa w § 2  tj. 108,00 zł.

§ 4.

  1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 2,00 zł od stawki opłat o których   mowa w § 2, na jednego mieszkańca.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

W PRZYPADKU PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT
Z URZĘDEM MIEJSKIM  W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

14 642-27-75 LUB 14 6442117