Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

kubelki pasek <cent /><b>Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat<br>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</center></b>

HARMONOGRAMY na 2020 r.

Harmonogramy w ciągu roku mogą ulec zmianie.

Odpady należy wystawić w dzień wywozu zgodnie z poniższymi harmonogramami

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,
że od stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej, specjalny rachunek pomocniczy dla Mieszkańców na
“Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.


Nr tego rachunku to:
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.

 WAŻNE! Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   

ULICE DĄBROWY TARNOWSKIEJ

ul. Akacjowa, Aleje Wolności, ul. Baczyńskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bojki, ul. Broniewskiego, ul. Chopina, ul. Czernia, ul. Daszyńskiego, ul. Garbarska, ul. Graniczna, ul. Grunwaldzka, ul. Gruszowska, ul. Hallera, ul. Jana, ul. B. Joselewicza,
ul. Jagiellońska, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krasickiego, ul. Krótka, ul. Kukiela, ul. Kwiatowa, ul. Legionistów, ul. Leśna, ul. Ligęzów, ul. Lotników Halifaxa, ul. 1 Maja, ul.  Mała, ul. Matejki, ul. Nadbrzeżna, ul. Niecała, ul. Nowa, ul. Nowaka, ul. Ofiar Danielnika, ul. Ofiar Katynia, ul. Ogrodowa, ul. Oleśnicka, ul. Paderewskiegoul. Piłsudskiego, ul. Plater, ul. Polna, ul. Popiełuszki, ul. Poprzeczna, ul. Ręgorowicza, ul. Różana, ul. Rynek, ul.  Sikorskiego, ul. Słoneczna, ul.  Spadowa, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Spółdzielców, ul. Sucharskiego, ul. Szarwarska,  ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Szpitalna, ul. Szymanowskiego, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, ul. Ulinów, ul. Warzywna, ul. Warszawska, ul. Wieniawskiego, ul. Witosa, ul.  Wyszyńskiego, ul. Zagumnieul. Zakrzewskiego, ul. Zamkowa, ul. Zaręby,
ul. Zazamcze, ul. Zielona, ul. Żabieńska

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****   

BLOKI I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ul. Jagiellońska 1B, 2, 4, 11;
ul. Jana 2; ul. Szarwarska 1 A, ul. Graniczna 6,
ul. Zazamcze 1 A, 2, 4, 6, 8, 10, 14;
os. Kościuszki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ul. Daszyńskiego 3; ul. Kościuszki 14A ;
os. Westerplatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ul. Wyszyńskiego 2, 3, 5;
ul. Sikorskiego 1, 2; ul. Spadowa 6; ul. Oleśnicka 17 C

*****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****  
SOŁECTWA GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Brnik, Gruszów Mały, Gruszów WielkiLaskówka ChorąskaLipiny, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Morzychna, Smęgorzów, SutkówSzarwark, Żelazówka

kubelki pasek <cent /><b>Wysokość opłat i harmonogramy odbioru i wnoszenia opłat<br>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</center></b>

ZASADY I WYSOKOŚCI OPŁAT

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny

– przy ilości osób od 1 do 4 – opłata wynosi 16 zł / miesiąc od osoby,

– za 5 – tą osobę opłata wynosi – 7 zł/ miesiąc,

– za 6 – tą osobę opłata wynosi – 6 zł/miesiąc,

– za 7 – ą osobę opłata wynosi – 5 zł /miesiąc,

– za 8 – ą osobę i każdą kolejną opłata wynosi – 4 zł / miesiąc.

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 30 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przelewem na rachunek bankowy (02 9462 0003 2001 0000 4226 0002) lub u sołtysów.

            Analiza finansowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wskazuje, że planowane w 2019 roku dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją kosztów, które poniesie Gmina z tytułu tejże opłaty. Tymczasem taka kalkulacja  powinna się bilansować w taki sposób, aby dochody pokrywały w całości poniesione koszty.

            Zgodnie z art.6 k ust.2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Dochody oraz poniesione koszty w okresie od stycznia do maja 2019r. przedstawiają się następująco:

 

DOCHODY styczeń – maj  2019
Dochody styczeń-maj 2019 r. 641 697,36 zł

 

KOSZTY

styczeń – maj  2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmę, funkcjonowanie punktów PSZOK, koszty administracyjne

1 223 188,55 zł

 

 

            Z powyższych danych wynika, że Gmina nie wywiąże się z obowiązku określonego  w art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł ten mówi, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:

– koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

– obsługi administracyjnej systemu;

– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

            Dodatkowym argumentem za podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami jest wzrost  ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, co znacząco przekłada się na wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Ilość odpadów za styczeń-maj 2017 Ilość odpadów za styczeń-maj 2018 Ilość odpadów za styczeń-maj 2019
Ilość
/Mg/
1343,1 Ilość
/Mg/
1618,55 Ilość
/Mg/
 1857,65 

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych kosztów.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy
do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2 lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 644 21 17 w godzinach pracy Urzędu.