W oparciu o § 5 ust.8 Regulaminu organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXX/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedłużam nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanego Regulaminu do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska wchodzi 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. W przypadku zgłoszenia przez organizacje mniejszej liczby kandydatów od wskazanej w § 3 ust.1 pkt 3 termin zgłoszenia kandydatów na członka zostaje przedłużony o 7 dni.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata, na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska, w BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Formularz zgłoszenia Kandydata wraz z oświadczeniem do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego podpisana przez kandydata oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 do dnia 15.12.2021r.

Formularz zgłoszenia
kandydata na członka Rady Działalności  Pożytku Publicznego
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

Word ico Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o przedłużeniu naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Oświadczenie
kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Word ico Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o przedłużeniu naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska