Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2, 13, 15, 17, art. 5ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r, poz. 688 ze zm. ), oraz w związku z Uchwałą XXV/271/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

Zarządzenie Nr 14.770.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia organizacji Konkursu

Miejsce i termin składania ofert

  •  Oferty należy składać do dnia 12 lutego 2021 r. (piątek) do godz. 12.00.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).

OFERTY należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych-2021”.

  • Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  • Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Na realizację zadań określonych w zarządzeniu przeznaczono kwotę 85.000 zł.