Burmistrz Dąbrowy ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w ZARZĄDZENIU NR 20.1808.2023 BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ Z DNIA 25.01.2023 W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ USTALENIA REGULAMINU KONKURSU.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2023 r. (wtorek) do godz. 12.00.
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).

OFERTY należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych-2023”.

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.