Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu „Senior+” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska” od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu ofert Klubu „Senior +” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska w specjalnie przystosowanych lokalach, znajdujących się w Domach Ludowych w następujących miejscowościach: Gruszów Wielki, Lipiny Laskówka Chorąska, Nieczajna Górna i Smęgorzów.

Lokale mieszczące się w ww. lokalizacjach na obszarach wiejskich Dąbrowy Tarnowskiej przeznaczone są na działalność Klubu Senior + i zostały w ubiegłym roku wyposażone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia, a w niektórych lokalizacjach wyremontowane i dostawane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach działalności Klubu „Senior +” wsparciem objęte będą osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni w liczbie 50 osób z obszarów wiejskich Gminy Dąbrowa Tarnowska. Przewiduje się średnio uczestnictwo 10 osób w każdej z 5 miejscowości z dostosowanymi lokalami. Lokalne składające się na Klub „Senior +” są placówkami ogólnodostępnymi dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Seniorom udostępniona zostanie infrastruktura pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem tych działań będzie zmiana sytuacji seniorów, ich wyjście z zamkniętego środowiska, z grupy wykluczonej i marginalizowanej oraz nabycie pewności siebie. Wsparciem zadania publicznego zostanie objętych 50 osób powyżej 60 roku życia z obszarów wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska. Zostanie im umożliwione korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 24.428.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz w załączniku do tego zarządzenia.

Termin składania ofert mija 21 lutego 2020 roku o godz. 15:00.

Zarządzenie nr 29.433.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające treść Zarządzania Nr 24.428.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Klubu „Senior +” na obszarach wiejskich gminy Dąbrowa Tarnowska” od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r. w zakresie wydłużenia terminu składania ofert do dnia 21 lutego 2020 r.