Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2018r, poz. 450 z p.zm), w związku z art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 z p.zm), Uchwały XLVI/668/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 października 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4.56.2019.

Na realizację zadań określonych w zarządzeniu przeznaczono kwotę 85.000 zł.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4.56.2019 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08.01.2019r. sprawie: ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu Konkursu.

POBIERZ WZÓR OFERTY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR UMOWY

%foto UMDT  %foto UMDT

POBIERZ WZÓR SPRAWOZDANIA

%foto UMDT  %foto UMDT