Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Miejsce i termin składania ofert
  2. Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 29 kwietnia 2022r. (piątek) do godz. 15.30-tej.
  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego-2022”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Wszystkie szczegóły Konkursu dostępne w BIP:

Z a r z ą d z e n i e nr 82.1144.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 29.03.2022 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.