Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2, 13, 15, 17, art. 5ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r, poz. 688 ze zm. ), oraz w związku z Uchwałą XV/174/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
będącego jednocześnie regulaminem stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37.441.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11-02-2020.

Na realizację zadań określonych w zarządzeniu przeznaczono kwotę 85.000 zł.

Oferty należy składać do dnia 6 marca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00.

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
OFERTY należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją
„Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych-2020”.
Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Zarządzenie nr 37.441.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 11-02-2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu konkursu


WZÓR OFERTY

Word ico Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuKlauzula RODO

Word ico Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZAŁĄCZNIKI (w wersjach; *.doc i *.pdf):

Zał-1_ogłoszenie-konkursu-realizacja-zad_publ_SPORT.pdf (pdf, 198.08KB)

 ————–

Zał-2_ogłoszenie-konkursu-realizacja-zad_publ_SPORT.pdf (pdf, 114.42KB)

 ————–