Zgodnie z Zarządzeniem nr  224.2012.2023 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 14 września 2023 r. informuje się, że ogłoszono III nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który ma zostać wybudowany w ramach realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SiM Małopolska sp. z o.o. inwestycji.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się nazwisko wnioskodawcy i wskazanie, że koperta zawiera wniosek o zawarcie umowy najmu, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 31 października 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać bezpośrednio ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie załączniki dostępne w Zarządzeniu nr 262.1324.2022 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskiej wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki dostępne pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2160978,zarzadzenie-nr-26213242022-burmistrza-dabrowy-tarnowskiej-z-dnia-09-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-oglosz.html