We wtorek 16 października 2018 r. w Ośrodku Spotkania Kultur odbyła się XLVI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. W sesji wzięli udział zaproszeniu goście: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP oraz Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz najzdolniejsi uczniowie wraz z rodzicami i ich wychowawcami. Po powitaniu wszystkich gości Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Jackiem Saratem wręczyli stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Na chwilę sesja przybrała roboczy charakter, ponieważ radni podjęli szereg uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata
  2018 – 2025,
 • zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – zadanie pn. „Dobudowa sieci wodociągowej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska”,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – zadanie pn. „Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi i miasta Dąbrowa Tarnowska”,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów – II etap”,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Sutkowie”,
 • ustalenia Statutu Gminy Dąbrowa Tarnowska ,
 • powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”,
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda na rzecz użytkownika wieczystego – działki Nr 537/9,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działek Nr 1016/11 i 1016/12 położonych w Szarwarku,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 2083/9 położonej w Szarwarku,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 3044/2 położonej w Nieczajnie Górnej, obręb Nieczajna (druk nr XLVI/666/18),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 1224/1 i Nr 1224/2 położonych w Nieczajnie, obręb Nieczajna (druk nr XLVI/667/18),
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

W dalszej części, Przewodniczący Rady dokonał podsumowania działalności VII kadencji Rady Miejskiej informując, iż w latach 2014 – 2018 odbyło się 46 sesji Rady Miejskiej, w tym 8 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Na tych sesjach podjęto 668 uchwał, w tym 173 uchwał stanowiących prawo miejscowe oraz 3 rezolucje. Na sesjach radni zgłosili 649 zapytań, interpelacji i wniosków. Na sesjach podejmowano także stanowiska odnośnie różnych spraw przekazywanych przez instytucje, a także mieszkańców naszej Gminy. W ciągu kadencji zarejestrowano 292 takie pisma. Ponadto, radni pracowali w podległych Radzie Miejskiej stałych i doraźnych komisjach, które zajmowały się głównie opiniowaniem projektów uchwał i spraw przekazanych do rozpatrzenia przez Radę Miejską, Przewodniczącego Rady oraz radnych, a także sprawowaniem kontroli nad wykonywaniem uchwał. W latach 2014 – 2018 odbyło się ogółem 103 posiedzenia Komisji.

Później głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który posługując się prezentacja multimedialną mówił o inwestycjach i przedsięwzięciach prowadzonych w Gminie w minionym okresie. Burmistrz mówił, iż kadencja 2014-2018 to bardzo pracowity czas, a jego działania koncentrowały się nie tylko na staraniach na rzecz dalszego rozwoju Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, ale także na zaspokajaniu codziennych potrzeb mieszkańców, będących na różnych etapach życia. Przykładem tego jest chociażby utworzenie Żłobka „Perełka” i Dziennego Domu Senior+. Burmistrz przypomniał, że w omawianym okresie samorządy gminne musiały zmierzyć się z trudną „reformą oświatową”, a także ustawowym dokładaniem zadań Gminie bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Burmistrz mówił, iż mocnym akcentem minionej kadencji są gminne inwestycje drogowe. Burmistrz wspomniał, że w ostatnich czterech latach wybudowano ulicę Ogrodową o którą wnioskowali nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również właściciele ogródków działkowych, wybudowano także drogę łączącą ulicę Grunwaldzką i Wyszyńskiego, a także o tym, że wykonano wiele mniejszych odcinków dróg i remontów przy drogach takich jak np. ul. Kwiatowa, ulicy Polna, ul. Nadbrzeżna, Szarwarska boczna, Zagumnie boczna, Czernia, Akacjowa, Ligęzów Spokojna, Ofiar Katynia i wielu innych. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podkreślił, że Gmina Dąbrowa Tarnowska to zarówno mieszkańcy miasta, jak i również mieszkańcy 12 sołectw i dlatego też przez cały okres działalności preferował strategię zrównoważonego rozwoju całej Gminy. W kontekście tej wypowiedzi Burmistrz przypomniał ile środków finansowych wydatkowano na inwestycje i na opiekę społeczną bez 500+ i 300+ przez ten okres w poszczególnych sołectwach i w mieście:

– Brnik – 3,5 mln zł.
– Gruszów Mały – 1,2 mln zł.
– Gruszów Wielki – 4,5 mln zł.
– Laskówka Chorąska – 2,5 mln zł.
– Lipiny – 1,6 mln
– Morzychna – 2,5 mln zł.
– Nieczajna Dolna – 2,2 mln zł.
– Nieczajna Górna – 3,7 mln zł.
– Smęgorzów – 8,4 mln zł.
– Sutków – 1,7 mln zł.
– Szarwark – 5 mln zł.
– Żelazówka – 2,4 mln zł

W obrębie miasta inwestowane kwoty sięgnęły kilkunastu milionów. Co istotne, w kończącej się kadencji dbano o sprawy najpotrzebniejsze mieszkańcom, takie jak drogi, kanalizacja, wodociąg i oświetlenie. Dobudowano prawie 300 sztuk lamp oświetleniowych, wybudowano boiska nieurazowe ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach. Powstały nowe oszczędne kotłownie prawie we wszystkich budynkach publicznych. Wprowadzono nowe, innowacyjne programy z dofinansowaniem unijnym takie jak wymiana pieców gazowych i montaż źródeł odnawialnych dla domów indywidualnych i budynków publicznych. Średnio rocznie wydatkowano kilkanaście milionów na inwestycje, na które pozyskano ze środków unijnych i krajowych ponad 15 mln. Burmistrz wspomniał, iż w mijającej kadencji Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów komercyjnych, natomiast systematycznie spłacała istniejące zadłużenia.

W tej kadencji ruszyła, chociaż z niemałymi trudnościami sprawa obwodnicy miasta Dąbrowa Tarnowska. Obecnie trwają prace przy budowie wiaduktów i mostów , a przewidziany czas zakończenia prac jest spodziewany za około 15 miesięcy
Burmistrz poinformował, iż w tej kadencji Gmina odnotowała wiele wydarzeń kulturalnych i gospodarczych o skali ogólnopolskiej i regionalnej np. konferencje kliniczne, turnieje tańca, Mistrzostwa Polski w łucznictwie, targi gospodarcze, Święto Powiśla. W tej kadencji Dąbrowę Tarnowską odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda, co jak podkreślił Burmistrz było drugą wizytą urzędującego prezydenta w naszym mieście.

Ważnym aspektem pracy samorządowej była współpraca z przedsiębiorcami, którzy wnioskowali w wielu sprawach, ważnych dla rozwoju swoich firm i tworzenia miejsc pracy, także stosowania ulg przy zatrudnianiu nowych pracowników.

W końcowej części obrad Przewodniczący Rady Jacek Sarat oraz Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczyli radnym podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy. Podziękowania zostały również złożone Wiesławowi Krajewskiemu – Posłowi na Sejm RP oraz Tadeuszowi Kwiatkowskiemu – Staroście Dąbrowskiemu za owocną współpracę w upływającej kadencji. Słowa wdzięczności skierowano również pod adresem sołtysów, przewodniczących rad osiedla, członków jednostek OSP i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, a także wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds.. Rady Miejskiej