Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych,

mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

Z poważaniem
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

W związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendującym zaniechanie przeprowadzania imprez masowych w obiektach zamkniętych w tych przypadkach, w których liczba uczestników przekracza 1000 osób, uprzejmie proszę o zwrócenie na tą rekomendację szczególnej uwagi w czasie procedowania wniosków organizatorów imprez, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2171).

W szczególności proszę o uwzględnienie, ze zgodnie z art.29 ust.4 pkt 2 ustawy, organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku niespełnienia przez organizatora obowiązków і wymogów, o których mowa w art. 6 lub w art. 13 ust.2. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy, organizator zapewnia spełnienie wymogów określonych w szczególności między innymi w przepisach sanitarnych, a także pomoc medyczną.

Jednocześnie pozwalam sobie przypomnieć, ze zgodnie z art.3 ustawy, status imprezy masowej posiadają imprezy masowe artystyczno-rozrywkowe, masowe imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez wymienionych w tym przepisie (art.3 pkt 1), przy czym:

  • przez imprezy masową artystyczno – rozrywkową należy rozumieć imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:
  1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
  2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.
  • przez imprezy sportową należy rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:
  1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotuczającymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
  2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000,
  • przez mecz piłki nożnej należy rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Proszę nadto, aby ze szczególną refleksją і ostrożnością podchodzić także do decyzji w odniesieniu do tych imprez posiadających status imprez masowych, w których liczba uczestników nie przekracza 1000 osób, w tym w szczególności tych, które mają się odbyć w obiektach zamkniętych.

Podobnie proszę o to, aby w analogiczny sposób podchodzić do zdarzeń (imprez), które statusu imprez masowych nie mają, co do których posiadacie Państwo kompetencje decyzyjne bądź choćby tylko możliwości rekomendacyjne.


Komunikat Wojewody Małopolskiego

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

– art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.