W związku z zakończeniem dotychczasowo obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych i ogłoszonym przetargiem, 1 lutego 2018 r. zawarto umowę na „Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska”. Umowa została zawarta na okres od 1.02.2018 r. do 31.12.2019 r.
Wykonawca usługi został wyłoniony w ramach procedury przetargu nieograniczonego. W przetargu uczestniczyło 2 wykonawców, z których w oparciu o kryteria oceny ofert na realizację zamówienia wybrano firmę „FB Serwis Karpatia” sp. z o. o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów. Jednostkowa cena za odbiór odpadów w okresie umownym będzie wynosić 612,18 zł/Mg brutto. 

Oferta była konkurencyjna cenowo do oferty złożonej przez firmę „REMONDIS” sp. z o.o. z Krakowa z ceną jednostkową 661,21 zł/Mg brutto. Przedstawione przez oferentów ceny są znacząco wyższe, niż te, które dotychczas obowiązywały.
Na realizację zamówienia w umowie przeznaczono szacunkową kwotę 4 285 260 zł, która może ulec zmianie w przypadku zmiany szacunkowej ilości odebranych odpadów. Ilość odpadów do odebrania w ciągu 2 lat oszacowano na 7000 Mg.
Jako podwykonawcę zamówienia „FB Serwis Karpatia” zgłosił Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Berka Joselewicza 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT %foto UMDT  %foto UMDT