Na IX sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbyła się 5 czerwca 2019 r. przyjęto uchwałę IX/98/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Przyjęcie uchwały poprzedzone zostało analizą finansową systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, która wskazała, że planowane w 2019 roku dochody z dotychczasowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją kosztów ponoszonych przez gminę. Tymczasem kalkulacja taka powinna się bilansować w taki sposób, aby dochody pokrywały w całości poniesione koszty.

Zgodnie z art.6 k ust.2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakładając, że wydatki w kolejnych miesiącach 2019 roku będą podobnej wysokości jak za styczeń-kwiecień 2019r., dochody wynikające z przypisów z deklaracji najprawdopodobniej nie pokryją wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

W niniejszej Uchwale od dnia 1 lipca 2019 r. podniesiona została stawka opłaty w następujący  sposób:

  • Segregacja odpadów   16  zł/osoby/m-c
  • Brak segregacji 30  zł/osoby/m-c

Dodatkowo zróżnicowano stawkę w przypadku segregacji odpadów:

  • Przy ilości osób 1 do 4 opłata wynosi 16 zł/miesiąc od osoby
  • -za 5-tą osobę opłata wynosi 7  zł/miesiąc od osoby
  • -za 6-tą osobę opłata wynosi 6  zł/miesiąc od osoby
  • -za 7-ą osobę opłata wynosi 5  zł/miesiąc od osoby
  • za 8-ą i każdą kolejną osobę opłata wynosi 4  zł/miesiąc od osoby

Skutki finansowe podwyższenia opłaty obliczone zostały w ten sposób aby pokrywały koszty funkcjonowania systemu. Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gminach z opłat pobieranych od mieszkańców. Koszty te obejmują:

– koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– obsługi administracyjnej systemu;
– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dodatkowym argumentem za podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami jest wzrost ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców gminy co znacząco przekłada się na wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Ilość odpadów za styczeń-maj 2017 Ilość odpadów za styczeń-maj 2018 Ilość odpadów za styczeń-maj 2019
Ilość/Mg/ 1343,1 Ilość/Mg/ 1618,55 Ilość/Mg/ 1857,65

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych kosztów.
Warto zaznaczyć, że wielu gminach Małopolski w ostatnim czasie miały miejsce podwyżki opłat za gospodarowanie. Taki trend wzrostowy obserwowany jest w także  w skali kraju.

 

 

Logo DabrowaTarnowska Miasto otwartych mozliwosci 2013 Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi