Projekt POIiŚ

Przedmiotem projektu było porządkowanie i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Na Projekt złożyły się trzy Zadania Inwestycyjne:

  • Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Budowa sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelazówka, Brnik i Szarwark wraz z przepompowniami i przyłączami kanalizacyjnymi
  • Modernizacja sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestowo – cementowych na rury polietylenowe

 Projekt zlokalizowany jest na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

 Beneficjentem Projektu jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.

Realizacja niniejszego projektu znacząco przyczyniła się do usprawnienia i podniesienia jakości funkcjonowania infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Tarnowska .

Efekty modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowy infrastruktury ściekowej są widoczne głównie w sferze środowiskowej.

Dodatkowo rozbudowa kanalizacji sanitarnej wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych projektem oraz podniosła standard życia mieszkańców z obszarów oddziaływania projektu, a więc całej Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Gmin Żabno i Olesno jako współwłaścicieli tego majątku.

Poprzez realizację przedsięwzięcia zaspokojono podstawowe potrzeby z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, którą wraz z rozwojem gospodarczym regionu uznano za kluczowe i niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków, budowie rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągowej stworzone zostaną możliwości dla nowych inwestycji przemysłowych, usługowych i komunalnych.