Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

  • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.

WNIOSEK MODUŁ I

  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

WNIOSEK MODUŁ II

Wnioski są dostępne na stronie internetowej PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej pod adresem www.pcprdt.pl oraz w siedzibie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej informacji (procedury realizacji programu, kierunki działań, zasady, wnioski) można uzyskać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”., oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 i pod numerem telefonu 14 642-44-15.

WNIOSEK MODUŁ I

WNIOSEK MODUŁ II