Przygotowany przez Gminę Dąbrowa Tarnowska projekt pn. „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska” został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 991 990,45 zł. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 1 492 673,30 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowana jest na 2019 r.
Istniejące na terenie gminy dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i w Szarwarku wymagają gruntownej przebudowy i modernizacji, co zapewni realizacja ww. projektu. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów jest elementem obligatoryjnym zadań własnych wszystkich gmin w Polsce.

 W ramach zadania przewiduje się następujące prace:

  1. W punkcie PSZOK Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej wykonana zostanie podbudowa terenu, osadzenie wpustu drogowego ze studzienką na odcieki, dostosowanie instalacji elektrycznej, ukształtowanie terenu i wykonanie betonowej nawierzchni. Plac zostanie częściowo zadaszony, ogrodzony i osiadać będzie bramę wjazdową. Konieczne będzie także wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu oraz wydzielenie części placu na opony i ustawienie pod zadaszeniem zamykanych kontenerów i pojemników na odpady. Na potrzeby punktu PSZOK zakupiona zostanie waga o skali do 500 kg. Zostaną także wykonane prac remontowe w samym budynku obsługi PSZOK, w tym zapewnione zostanie wyposażenie stanowiska biurowego. Przewidywany jest również zakup wózka widłowego do przesuwania i załadunku pojemników z odpadami.

Punkt PSZOK przy ul. Jagiellońskiej prowadził będzie selektywne zbieranie następujących odpadów:
-Opakowania z papieru i tektury
-Papier i tektura
-Opakowania ze szkła
-Szkło
-Pojemniki na szkło
-Opakowania z tworzyw sztucznych
-Tworzywa sztuczne
-Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
-Odpady wielkogabarytowe
-Zużyte opony
-Rozpuszczalniki
-Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
-Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
-Farby, tusze, fary drukarskie , kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
-Farby, tusze, fary drukarskie , kleje, lepiszcze inne niż w 20 01 27
-Środki ochrony roślin
-Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
-Opakowania zawierające pozostałości po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
-Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
-Baterie i akumulatory ołowiowe
-Baterie zawierające rtęć
-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
-Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
-Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
-Inne baterie i akumulatory
-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
-Przeterminowane chemikalia, leki, zużyte
-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
-Pojemnik na świetlówki
-Opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych

%name Prawie milionowe dofinansowanie unijne na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska

  1. W Szarwarku realizacja zadania wiązać się będzie z pracami przy podbudowie terenu, wykonaniem wpustu drogowego na odcieki z podłączeniem do istniejącego zbiornika. Powstanie nowa instalacja elektryczna do oświetlenia, a teren zostanie odpowiednio ukształtowany w kierunku studzienki odciekowej. Projekt zakłada położenie nawierzchni betonowej z dylatacjami, zadaszenie części placu w postaci konstrukcji lekkiej oraz wykonanie trzech ścian z blachy. Część placu przeznaczona do magazynowania odpadów gruzu budowlanego pozostanie niezadaszona. Powstaną 3 boksy z betonowymi ścianami domagazynowania gruzu. Powstaną kontenery na odpady selektywnie magazynowane: wielkogabarytowe, budowlane – inne niż gruz budowlany, ceglany i zmieszany. Istniejąca waga najazdowa zostanie wyremontowana. Prace remontowe zostaną także przeprowadzone w istniejącym budynku obsługi PSZOK. Planowany jest również remont ogrodzenia oraz wykonanie nowej bramy przesuwnej, wyposażenie stanowiska biurowego i zakup ładowarki.

Punkt PSZOK w Szarwarku (na nieczynnym składowisku śmieci) prowadził będzie selektywne zbieranie następujących odpadów:
-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
-Gruz ceglany
-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
-Szkło
-Tworzywa sztuczne
-Kable inne niż wymienione w 17 04 10
-Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
-Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
-Odpady ulegające biodegradacji

pszok 1 Prawie milionowe dofinansowanie unijne na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska

 Infrastruktura będzie dostępna 12 miesięcy w roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w regulaminie PSZOK. Przewiduje się zbiórkę ok. min. 100 (MG) ton odpadów w skali roku.

Umowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego zostanie zawarta w miesiącach wakacyjnych.

1 z18814645VNowe logo Wojewodztwa Malopolskiego Prawie milionowe dofinansowanie unijne na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowskalogo rpo Prawie milionowe dofinansowanie unijne na przebudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dąbrowa Tarnowska