Gospodarka odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
– prawo miejscowe –

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XVIII/266/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XVIII/267/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXXIX/563/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT