Gospodarka odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
– prawo miejscowe –

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXIX/394/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXV/342/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXVIII/376/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXVIII/377/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXVIII/378/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT

Uchwała Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

%foto UMDT  %foto UMDT