W miesiącu maju 2018r. pracownicy socjalni Urszula Lizak i Marek Stafii zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu socjalnego “Czyste powietrze bez smogu” przeprowadzili pogawędki z dziećmi klas V-VII w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na temat występowania zjawiska zanieczyszczenia powietrza i sposobom przeciwdziałania smogowi. W sumie w  zajęciach wzięło udział 144 uczniów. Tematyka przedstawiona spotkała się z dużym zainteresowaniem, co uatrakcyjniło same zajęcia, uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania, przedstawiali własne poglądy w tym temacie. Podsumowując 6 dni spotkań, należy stwierdzić, że tematyka zanieczyszczenia powietrza jest bardzo ważna. Natomiast uświadomienie uczniom wagi tego problemu jest istotne nie tylko z punktu widzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych ale również jako działalność wychowawcza.

Dlatego też stanowi ona jeden z ważnych celów szczegółowych projektu socjalnego, którym jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie tematyki walki ze smogiem i czystego powietrza.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej wyraża podziękowanie Pani Dorocie Długoń – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 , im. Jana Pawła II w  Dąbrowie Tarnowskiej za współpracę i wyrażenie zgody na przeprowadzenie prelekcji wśród uczniów.