Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:
1.dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
•o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
•traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z
otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Informuje się, że Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje przystąpić do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest ze
środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie proszone są o złożenie w terminie do dnia 7 września 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji. Powyższy druk należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15 A: poniedziałek od 8.00 – do 16.00, wtorek-piątek od 7.30- do 15.30 lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mopsiwr.pl.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników socjalnych MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej: Ewę Ząbkowską Monikę Chajm, Iwonę Bartulę dzwoniąc pod nr tel. 14 657 83 83.

Powyższe informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na
realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Linki:
Ogłoszenie o naborze:
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ogloszenie-aoon-jst-edycja-2024-1692172855.pdf

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024:
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Druk zapotrzebowania

Druk_zapotrzebowania_AOON_2024 (1)