Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. Uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego ,,JAWOR 2″.

Program jest kontynuacją ”Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2016-2019.

Program “JAWOR 2″ dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria formalne:

a. posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,

d. posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e. posiada łączny dochód roczny powyżej 120 00,00 zł – metodyka obliczenia dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pożyczek umieszczono na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/