Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.: „NOWY START II” – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które: utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy, są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika, otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartego na czas określony, odchodzących z rolnictwa. Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie.

Staż:
– przekwalifikowanie zawodowe
– organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie:
przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji
– finansowane do kwoty 3250zł
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Subsydiowane zatrudnienie:
forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy
– refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zachęcam do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie www.nowystart2.pl oraz kontaktu. Przedstawiciele są gotowi przyjechać do zainteresowanych celem przedstawienia oferty projektu.

plakat nowy start 21 Projekt Nowy Start II dla osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem