Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt współfinansowany z UE tj.: „NOWY START II” – dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które: utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy, są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika, otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, zawartego na czas określony, odchodzących z rolnictwa. Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie.

Staż:
– przekwalifikowanie zawodowe
– organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie:
przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji
– finansowane do kwoty 3250zł
– Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Subsydiowane zatrudnienie:
forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy
– refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. zachęcam do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie www.nowystart2.pl oraz kontaktu. Przedstawiciele są gotowi przyjechać do zainteresowanych celem przedstawienia oferty projektu.

%foto UMDT  %foto UMDT