W czwartym kwartale 2019r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej: Ewa Mróz, Ewa Światłowska, Iwona Bartula, Agnieszka Szkutnik, Urszula Lizak i Marta Pyzik realizują projekt socjalny “Naprzeciw zimie”.
Projekt ten jest adresowany do osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem i przygotowaniem do okresu zimy osób samotnych, starszych, bezdomnych przebywających w miejscach, w których osoby te narażone są na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

       Celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu dostarczenie informacji dotyczących instytucji takich jak: Schroniska i Noclegownie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – Koło Dębica ul. Słoneczna 1, Schronisko dla osób potrzebujących wsparcia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo, z którymi to placówkami tut. MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej zawarł umowę na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, a także przygotowanie osób starszych i samotnych do akcji zima.

      Analizując długoterminowe prognozy meteorologów pracownicy socjalni MOPSiWR będą przygotowywać objętych projektem do zimy.
Założenia teoretyczne projektu socjalnego obejmować będą podmiot działań (wywiad, obserwację, ankietę przeprowadzoną przez pracowników socjalnych) i służących opracowaniu w późniejszym czasie diagnozy środowiskowej.

      Mając na uwadze troskę o wszystkie te osoby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej stale podejmuje działania, które nie pozwolą żadnej z wymienionych osób odczuć negatywnych skutków zimy.

Cel główny projektu socjalnego:

1. Wyeliminowanie niekorzystnych sytuacji, które w okresie zimowym przy niskich temperaturach mogłyby stanowić zagrożenie dla osób starszych, samotnych i bezdomnych.

Cele szczegółowe projektu socjalnego:
1. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie tematyki negatywnych skutków zimy.
2. Poprawa sytuacji podopiecznych objętych formą pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny
3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy Sołtysami Wsi Gminy Dąbrowa Tarnowska, Policją, w razie potrzeby z Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną.

Plan działania projektu socjalnego:

1. W miesiącu październiku 2019r. zostaną opracowane ulotki, plakaty oraz ankiety dotyczące tematyki “Naprzeciw zimie”.
2. W miesiącu listopad 2019r. zostanie przeprowadzona pogadanka w siedzibie Dziennego Domu Senior + w Dąbrowie Tarnowskiej przez Mistrza Kominiarstwa na temat profilaktyki urządzeń grzewczo-kominowych w okresie zimowym i zagrożeń z tym wynikających.
3. W miesiącu grudniu 2019 r. w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się spotkanie informacyjne poprowadzone przez funkcjonariusza Policji na temat „Walki z negatywnymi skutkami zimy” dla Sołtysów Wsi Gminy Dąbrowa Tarnowska, pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych. Ponadto pracownicy socjalni przedstawią formy pomocy, które mogą być udzielone osobie starszej, samotnej, bezdomnej w okresie zimowym.
4. W okresie od X 2019r. do XII 2019 r. podczas wizyt w środowisku lokalnym pracownicy socjalni oraz Wolontariusze rozpowszechnią ulotki oraz plakaty na temat “Naprzeciw zimie”.
5. W miesiącu grudniu 2019r. odbędzie się ewaluacja projektu socjalnego.