W czwartym kwartale 2019r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej realizują projekt socjalny pn. “Walka ze smogiem”. Projekt ten jest adresowany do mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat przeciwdziałaniu powstawania smogu jak również możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii,  możliwości jej oszczędzania.
Zanieczyszczenie powietrza w sposób istotny wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach zurbanizowanych.

Skutki zanieczyszczenia powietrza są bardzo łatwo zauważalne – wszyscy widzimy gęsty dym, zalegający nad miastem i każdemu z nas gorzej się takim zanieczyszczonym powietrzem oddycha. Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są również niekorzystne warunki meteorologiczne (stany bezwietrzne, niska temperatura, mgła). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku niskich źródeł emisji, np. palenisk domowych, lokalnych kotłowni i komunikacji samochodowej. Ponadto, w przypadku niektórych miast polskich, istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza mają warunki topograficzne, tj. usytuowanie źródeł emisji np. w dolinach górskich lub nieckach rzek, utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń, oraz koncentracja przemysłu w aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Badania wykazały, że długofalowe skutki smogu obejmują między innymi chroniczny kaszel, niewydolność płuc i przewlekłe zapalenia oskrzeli. Jeśli chodzi o krótkofalowe skutki zanieczyszczenia powietrza, zaliczamy do nich osłabienie organizmu czy zachorowania na choroby układu oddechowego. Niestety, zwykłe zapalenie płuc u seniorów może prowadzić nawet do zgonu. Odpowiednio małe cząsteczki pyłu zawieszonego są w stanie przeniknąć z płuc do krwiobiegu, a stamtąd zostać przetransportowane do rozmaitych narządów.

Skutki smogu są jednak o wiele bardziej dalekosiężne, niż się niektórym wydaje – ma on bowiem bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, prowadząc (przy dłuższej ekspozycji) między innymi do:

 • pojawienia się alergii oraz astmy
 • wywołania niewydolności oddechowej
 • obniżenia odporności całego organizmu
 • wywołania chorób układu krwionośnego i serca
 • pojawienia się chorób nowotworowych.

Najbardziej narażone są grupy wrażliwe, tj.: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych. Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.

smogxxx1000 Projekt Socjalny Walka ze smogiem

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w sposób pozwalający na osiągnięcie poprawy jego jakości i dotrzymania standardów określonych prawem. W szczególności konieczne jest utrzymanie korzystnych tendencji w zakresie poprawy jakości powietrza i spadku ryzyka zdrowotnego wynikającego z narażenia na występujące w powietrzu substancje szkodliwe dla zdrowia, tj. pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzo(a)piren oraz ozon.

Przyjęty przez rząd „Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,”  z dnia 17 września 2015r., w który zaangażowane jest również Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – we współpracy z resortami energetyki, infrastruktury i środowiska, włączyło również pracowników socjalnych w działania informacyjne mające na celu podniesienie wiedzy na temat czystego powietrza bez smogu w ramach pracy socjalnej.

Cel główny projektu:

Rozpowszechnienie działań profilaktycznych mających na celu podniesienie wiedzy na temat przeciwdziałaniu powstawania smogu jak również możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii, możliwości i sposobów jej oszczędzania w gospodarstwie domowym.

Cele szczegółowe projektu socjalnego:

 1. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa lokalnego w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie tematyki walki ze smogiem.
 2. Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
 3. Analiza zużycia energii w mieszkaniu oraz przedstawienie możliwości jej zmniejszenia.
 4. Analiza potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych (wymiana okien, termomodernizacja, energooszczędne AGD) oraz przedstawienie źródeł wsparcia dla sfinansowania działań.
 5. Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się walką ze smogiem.
 6. Podniesienie jakości życia mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.

Plan działanie projektu socjalnego:

W miesiącu grudniu 2019r,. w siedzibie MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się spotkanie informacyjno-doradcze dla pracowników socjalnych oraz mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej korzystających z  pomocy społecznej z ekodoradcą p. Szymonem Lichorobiec pracownikiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, pt. “Wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych ubóstwem energetycznym”.

logo MOPSiWR Projekt Socjalny Walka ze smogiem