Od grudnia 2019 r. w Gminie Dąbrowa Tarnowska funkcjonowanie w nowej odsłonie rozpoczęły Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oba punkty, znajdujące się na terenie naszej gminy, zostały zmodernizowane i na nowo wyposażone, dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska”. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 1 474 299,19 zł z czego dofinansowanie wyniosło 981 427,16 zł, na co przede wszystkim składają się prace budowlano – montażowe w obu lokalizacjach.

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU PSZOK

Mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, w zawiązku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19, następuje ograniczenie w funkcjonowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, tzw. PSZOKów, które są zlokalizowane na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Terminy i godziny otwarcia PSZOKów: w Szarwarku i przy ul. Jagiellońskiej w Dąbrowie Tarnowskiej:

poniedziałek 9.30 – 17.30
środa 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.30

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Tarnowskiej i Szarwarku zostały gruntownie zmodernizowane – ich obszar został w całości utwardzony, odwodniony, ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony w niezbędne elementy służące do selektywnej zbiórki odpadów. Na wyposażenie składa się trwałe mienie w postaci stalowych wiat w których znajdują się pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Drugim elementem są półotwarte boksy przeznaczone na zbiórkę opon (PSZOK – Jagiellońska) oraz materiały budowlane i biodegradowalne (PSZOK – Szarwark). W ramach zadania w obu miejscach wyremontowano pomieszczenia socjalno-biurowe w których zorganizowano stanowiska biurowe dla pracowników obsługujących PSZOK. Punkty zbiórki odpadów zostały wyposażone także w urządzenia i maszyny ułatwiające pracę w postaci ładowarki, wózka widłowego, zgniatarki odpadów, małej wagi (do 500 kg). Odremontowano też dużą wagę znajdującą się w PSZOKu w Szarwarku.

Realizacja zadania pozwoli mieszkańcom gminy na oddawanie tych odpadów, które znajdują się poza systemem segregacji w komfortowych warunkach, gwarantujących ich prawidłowe przechowywanie oraz utylizację/recykling. W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani za pomocą specjalnie przygotowanych ulotek o funkcjonowaniu PSZOKów w nowej odsłonie oraz podziale zbieranych odpadów przez oba punkty. Ze szczegółami można zapoznać się na poniższej grafice:

ulotka a5 15 10 2019  Przebudowano Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa TarnowskaGłównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami w ramach tego zadania pozwoli na wypełnienie zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.
Celem szczegółowym jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, w tym:
⦁    intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
⦁    wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe,
⦁    zagospodarowanie, a przez to ograniczenie ich składowania do poziomu maksymalnie 35%.


REGULAMINY

ZARZADZENIE NR 156.208.2019
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK w Szarwarku)
i Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 56e)


tablica Przebudowano Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska Chronmynaszesrodowisko 120x80cm Szarwark DT Przebudowano Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Fundusze banner Przebudowano Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska