Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Word ico Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

PDF ICO1 Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych