Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 30 września 2020 r. upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z zapisem art 111ust.7 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002 .

W obowiązujących na chwilę obecną przepisach tzw „tarczy antykryzysowej” nie wprowadzono rozwiązań przewidujących przesunięcie terminów bądź zwolnienie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.