Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej są zwolnieni z II raty z opłaty za sprzedaż alkoholu w 2021r. (Uchwała Nr XXX/313/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 marca 2021 r.).