Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin wpłaty drugiej raty upływa w dniu 15 lipca 2014 r. i obejmuje miesiące: kwiecień, maj, czerwiec br. Przypominamy, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów uiszczana jest na podstawie samoobliczania, co oznacza iż Urząd Miejski nie będzie wystawiał wezwań, decyzji ani faktur dla właścicieli nieruchomości zobligowanych do ponoszenia przedmiotowej opłaty.

PRZYPOMINAMY RÓWNOCZEŚNIE, IŻ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY:

  • 6 zł/miesiąc za 1 osobę w przypadku segregacji odpadów komunalnych,

dodatkowo przy segregacji śmieci ustalono zniżki w opłacie, które kształtują się następująco:

  • 4 zł/miesiąc za 5-tą osobę
  • 3 zł/miesiąc za 6-tą osobę
  • 2 zł/miesiąc za 7-ą osobę
  • 1 zł/miesiąc za 8-ą osobę i każdą kolejną

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE:

  • 12 zł/miesiąc za 1 osobę

Wszelkie informacje na temat wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, pokój nr 2 oraz pod numerem telefonu 14 644 2117.

Opłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na konto urzędu: nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002 (w tytule przelewu należy podać iż jest to opłata za odpady z posesji adres ………….), oraz na terenie sołectw – u sołtysów.

WAŻNE!

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie obciążony kosztami upomnienia, gdy będzie ono doręczone. Koszt upomnienia to 11,60 zł.