W dniu 21 grudnia 2022r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r.poz. 2687) umożliwiające ubiegania się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy.

Powyższa refundacja, zwana dalej „refundacją podatku VAT” przysługuje gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

  1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi (gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

  2. jest:

    • osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub

    • osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego odbiorcy paliw gazowych – wnioskodawcy są dochody osiągnięte w:

  • 2021 r. – w przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.

  • 2022r. – w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.

Termin składania wniosku o refundację podatku VAT i wymagane dokumenty:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnioski o refundację VAT przyjmowane są przez:

Urząd Miejski

w Dąbrowie Tarnowskiej

Rynek 34, tel. 14 6442116,

w godzinach pracy – poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim pokój nr 5.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku

oraz

  • dowód uiszczenia zapłaty za ww. fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe wymaganych dokumentów.
W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej: